Main Page | About | Editorial Board | Advisory Board | Table of Contents | Archive | Search | Instructions to Authors | Contact  
2012, Volume 22, Number 2, Page(s) 196-199
[ Summary ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Non Reaktif Pupili Olan Akut Subdural Hematom Olgularında Tek Delik (Burr Hole) Drenajının Sonuçları
Youichi YANAGAWA1, Toshihisa SAKAMOTO2
1Juntendo University, Emergency and Disaster Medicine, Bunkyo-ku, Japan
2National Defense Medical College, Critical Care Medicine and Traumatology, Saitama, Japan
Anahtar Kelimeler: Akut subdural hematoma, Tek delik drenajı, Pupil, Herniasyon, Cerrahi sonuç
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.5206-11.0

AMAÇ: Bilateral nonreaktif pupili olan akut subdural hematomlu hastalarda acil kafa deliği (burr hole) drenajının etkilerinin araştırılması.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak 1998- 2007 yılları arasında olan medikal kayıtlar incelenmiştir. Araştırmaya sırası ile sayılan özelliklere sahip hastalar alınmıştır. Bunlar; 1- kafa travmasına bağlı bilinç kaybı olan hastalar (Glaskow koma ölçütü: 8); 2- hastaneye kabulde bilateral reaksiyonsuz pupilleri olan hastalar. 3- Akut subdural hematomu olan ve bilgisayarlı tomografide basal sisternleri izlenmeyen hastalar; 4- Acil (burr hole) tek delik açılması yapılmış hastalar. Olgular hayatta kalanlar ve ölenler olarak iki gruba ayrıldı.

BULGULAR: Hayatta kalan olgularda daha küçük olan pupilin çapı, kaybedilen hastaların küçük olan pupil çapından daha küçüktü. Hayatta kalan olguların pupili küçük olan tarafın pupil çapı 4 mm'ydi.

SONUÇ: İki taraflı ışık reaksiyonu olmayan akut subdural hematomlu hastalarda, eğer bir pupil 4 mm ise; bu hastalarda acil (burr hole) tek delik dreanjı yapılması düşünülmelidir.


[ Summary ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Get it on Google Play