Turkish Neurosurgery
How can Mesenchymal Stem Cells (MSCs) penetrate the blood brain barrier (BBB) ?
Hua-Jiang Dong1, Gang Li1, Hui-Peng Meng1, Chong-Zhi Shang3, Yuechen Luo4, Gong Wen1, Ming-Liang Zhao3
1Tianjin Pingjin hospital, Neurological Hospital, tianjin,
2Tianjin university, State Key Laboratory of Precision Measurement Technology and Instruments, Tianjin,
3Tianjin Key Laboratory of Neurotrauma Repair, Tianjin Key Laboratory of Neurotrauma Repair, Tianjin,
4State Key Laboratory of Experimental Hematology, Institute of Hematology and Blood Disease Hospital, Tianjin,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.22639-18.1


Corresponding author : Hua-Jiang Dong