Turkish Neurosurgery
The hope for Pandora\'s Box: Mesenchymal stem cells (MSCs) for promoting angiogenesis in stroke and trauma brain injury
Dong Huajiang1, Peng Dingwei1, Luo Yuechen1, Meng Huipeng1, Liu Rui1, Shang Chongzhi1
1Tianjin Pingjin hospital, Neurological Hospital, tianjin,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.23552-18.2


Corresponding author : Dong Huajiang