Turkish Neurosurgery
The effect of indicators of systemic inflammatory response on survival in glioblastoma multiforme
Özlem Mermut1, Berrin Inanç1
1University of Health Sciences Istanbul Training and Research Hospital, Radiation Oncology, Fatih/İstanbul,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.27068-19.1

Aim:Bu çalışmanın amacı,glioblastoma multiforme hastalarında preoperatif nötrofil-lenfosit (NLO) ve trombosit-lenfosit (PLO) oranlarının prognostik değerini değerlendirmektir.Material and Methods:Retrospektif olarak 75 hasta değerlendirildi. Ameliyattan önce her hasta için tam kan sayımı (TKS) analizi yapıldı.Genel sağkalım (GS), ameliyattan ölüme veya son temasa kadar zaman olarak hesaplandı. Progresyonsuz sağkalım (PFS) cerrahiden progresyona kadar hesaplandı.Son takip Kasım 2018 oldu.Results:Çalışmamızda PLO 150 ve NLO 4 için kesme değerlerinin anlamlı olduğu, ROC curve ile bulundu.PLO>150 hastada (p=0.005; 10 a 17 ay) medyan GS anlamlı olarak daha kısaydı ve NLO>4 hastada (p=0.010; 11 e 17 ay) medyan GS anlamlı olarak daha kısaydı.PFS için çok değişkenli analizlerde KPS<70 (p < 0.001) ve cerrahi rezeksiyon tipi (p=0.002) istatistiksel olarak anlamlı bulundu.GS için çok değişkenli analizde KPS<70 (p < 0.007), cerrahi rezeksiyon tipi (p=0.023) ve NLO>4 (p=0.023) istatistiksel anlamlı ve bağımsız prognostik faktörler olarak bulundu. Conclusion:GBM li hastalarda KPS<70 ve subtotal cerrahi rezeksiyon varlığı PFS ı olumsuz etkiledi. NLO > 4, KPS<70 ve subtotal cerrahi rezeksiyon tipi GS ı olumsuz etkileyen bağımsız prognostik faktörlerdi.

Corresponding author : Özlem Mermut