Turkish Neurosurgery
Prognostic Value Of Craniovertebral Junction Diffusion Tensor Imaging In Patients With Chiari Type 1 Malformation
Haydar Gök1, Sait Naderi2
1Okmeydanı Teaching And Research Hospital, Neurosurgery, Istanbul,
2Umraniye Teaching And Research Hospital, Neurosurgery, Istanbul,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.27144-19.2

Aim:Bu çalışmanın amacı; Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ve Traktografi kullanılarak, Chiari Tip 1 Malformasyonlu hastalar ile normal popülasyondan elde edilen verilerin kıyaslanması ve CM1 hastalarında prognozu belirlemedeki rolünün irdelenmesidir.Material and Methods:Çalışmaya 48 kişi (33 CM1 hastası, 15 normal kişi) dahil edildi. Olguların ortalama yaşı 37.7 (± 11.8) yıl iken en genci 12, en yaşlısı 57 yaşındaydı. Olguların pontomedüller, servikomedüller ve spinal kordun C3-4 düzeylerinden DTI ve Traktografi verileri (CM1 hastaları için hem preoperatif hem de postoperatif dönemde) elde edildi. CM1 hastaları dura açılmaksızın suboksipital dekompresyon yöntemiyle opere edildi. Cerrahi sonuçlar Chicago Chiari Outcome Skalası ve Asgari Skalası ile değerlendirildi. Results:Elde edilen verilere göre, CM1 hastalarında DTI ve Traktografi değerlerinin postoperatif dönemde normale yaklaştığı gözlendi. Chicago Chiari Outcome Skalası ve Asgari Skalasına göre CM1 hastalarının yapılan cerrahiden fayda elde ettikleri gözlendi.Conclusion:DTI ve Traktografi verilerindeki düzelme, bu görüntülemelerin, CM1 hastaları için prognozu belirlemede yol gösterici bir ölçüm metodu olabileceğini göstermektedir.

Corresponding author : Haydar Gök