Turkish Neurosurgery
UTILIZATION OF TRANEXAMIC ACID IN CRANIOSYNOSTOSIS SURGERY
Ebru Atike Ongun1, Oguz Dursun1, Mehmet Saim Kazan2
1Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Critical Care , Antalya,
2Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Antalya,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.27644-19.1

Aim:Kraniosinostozis cerrahisinde kullanılan Traneksamik Asitin (Transamin) perioperatif hemodinami üzerine etkileri Material and Methods:2014-2017 arasında kraniosinostoz cerrahisi geçiren 36 hastanın verileri incelendi. Transamin kullanımına göre iki gruba ayrılan hastaların operasyon dönemi ve sonrasında kanama ve metabolik parametreleri, drenlerden gelen kanama miktarları, tahmini kan kayıpları (EBVloss), yapılan kan transfüzyonları, gözlenen hemodinamik bozukluklar ve komplikasyonlar kaydedildi. SPSS-23 istatistik programı ile çoklu lojistik regresyon analizi yapıldı. Results:Ortalama yaş 8.14±3.53 ay, kız/erkek oranı 1.76/1, operasyon süresi 3.98±0.78 saat olduğu çalışmada, Transamin uygulananların operasyon esnasında daha az kanadıkları, kan transfüzyon miktarlarının daha az olduğu (p=0.002,p<0.001) ve metabolik dengelerinin daha iyi korunduğu gözlendi. Operasyon sonrası tüm hastalarda hematokrit düşüşü gözlendi. Transamin kullanımı drenlerden gelen kanamayı azaltsa da, postoperatif hemodinamik bozukluğa etkisinin olmadığı saptandı (p=0.015, p=0.112). Ameliyat esnasında 10.13 ml/kg üzerinde verilen kan transfüzyon miktarının %91 duyarlılık ve %80 özgüllük ile operasyon sonrası hemodinamiyi etkilediği, her bir birim kan ürünü uygulanmasında hemodinamik bozukluk riskinin 3.033 kat arttığı görüldü (OR: 3.033, %95 güven aralığı: 1.286-7.154; p=0.011). Conclusion:Intraoperatif uygulanan transamin, operasyon başarısını etkilemektedir. Ancak küçük çocuklarda hematokrit düşüşü operasyon sonrası dönemde de devam ederek, hemodinamik bozukluk yaratabilmektedir. Ameliyat esnasında yoğun kanama ve transfüzyon ihtiyacı varlığında, operasyon sonrası yoğun bakım koşullarında ilacın kullanımına erken dönemde devam edilmesi söz konusu olabilir.

Corresponding author : Ebru Atike Ongun