Turkish Neurosurgery
“The impact of contrast spread patterns to clinical outcomes of cervical interlaminar epidural steroid injection: An observational study.”
Ekim Can Ozturk1, Rekib Sacaklidir2, Savas Sencan2, Gulhan Ertan3, Osman Hakan Gunduz2
1Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Pain Medicine, İstanbul,
2Marmara University School of Medicine, Pain Medicine, İstanbul,
3Istanbul Medipol University, Radiology, Istanbul,
DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.44074-23.3

Aim:Epidural kontrast yayılım patenlerinin servikal interlaminer epidural steroid enjeksiyonuna (SIESE) verilen yanıt üzerine etkisini araştırmak.Material and Methods:C5-C6 veya C6-C7 seviyesinde tek seviyeli disk herniasyonuna bağlı boyun ve tek taraflı üst ekstremite ağrısı olan 20-60 yaş arası hastalar çalışmaya alındı. Ağrı şiddeti ve dizabilite, başlangıçta, tedaviden 3 hafta ve 3 ay sonra Sayısal Derecelendirme Ölçeği (NRS-11) ve Boyun Ağrısı Özürlülük Ölçeği (NPDS) ile değerlendirildi. İlaç enjeksiyonu öncesi kontrast dağılımı anteroposterior görüntüde derecelendirildi. 3. ay NRS-11 skorunda başlangıca göre %50 ve üzeri iyileşme tedavi başarısı olarak tanımlandı.Results:Çalışmaya toplam 76 hasta dahil edildi. 3. ayda başlangıca göre ağrı ve özürlülük skorlarında anlamlı iyileşme gözlendi (p<0.001). Hastaların %57\'sinde tedavi başarısı sağlandı. Çok değişkenli ikili lojistik regresyon analizine göre, yüksek başlangıç NPDS skoru, ciddi foraminal ve santral stenoz, 1. derece kontrast yayılma paterni, SIESE\'ye olumsuz yanıt ile ilişkili bulundu.Conclusion:Patolojik seviyenin dorsal kök ganglionuna (DRG) ve spinal sinir köküne doğru kontrast yayılması daha iyi klinik yanıt ile ilişkilendirilmiştir. SIESE sırasında enjektatın hedef seviyenin DRG ve spinal sinir kökü çevresine uygulanması tedavinin başarı şansını artıracaktır.

Corresponding author : Ekim Can Ozturk